thumbnail mgl
mgl
ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09᠂ 10 ᠍ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬ.ᠡᠩᠬᠡᠴᠢᠮᠡᠭ᠄ 《ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠧᠮᠫᠧᠷᠠᠲᠦ᠋ᠷ ᠣᠵᠢᠳ–ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠵᠢᠳ–ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠬᠢᠭᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠧᠮᠫᠧᠷᠠᠲᠦ᠋ᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠵᠢᠳ–ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠵᠢᠳ–ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ

thumbnail 317496574_528875469277301_1770884835855696946_n
317496574_528875469277301_1770884835855696946_n
ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠺ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ 111 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ. ᠰᠠᠩᠬᠦᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠤᠭᠲᠤᠨ ᠵᠡᠳᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ 4 ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠳᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 15 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 130 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠮᠤᠷᠴᠢᠳ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠧᠨᠨᠢᠰ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠄3 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠰᠠᠩᠬᠦᠴᠢ ᠴ.ᠰᠡᠷᠡᠩᠨᠠᠳᠮᠢᠳ᠂ ᠲᠥᠰᠦᠪ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨ.ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ2

thumbnail site 1204 medee
site 1204 medee
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢᠴᠢᠳ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ

ᠲᠷᠠᠨᠰᠸᠧᠰᠲ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠢᠶᠠ ᠬᠬᠺ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ u14 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠺ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠳ.ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠴ.ᠣᠳᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠢ.ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ trippers club ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ trippers ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠮ.ᠠᠯᠲᠠᠵᠢᠨ ᠶᠤᠮ. ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 5 ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ 《ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ》 ᠍ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ

thumbnail site 1202 medee 2
site 1202 medee 2
《ᠵᠧᠨᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ 16 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ》 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠩ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠣᠩᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠣᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 180 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 11 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠨ ᠠᠴᠠ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ 《ᠵᠧᠨᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ 16 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ》 ᠍ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ 1997 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠵᠧᠨᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 《ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ – ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ᠂