Санал авч байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Цагийн хязгаарт өөрчлөлт оруулах тухай

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-гийн “ж”, 29.2, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5-д заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Нийслэлийн Багануур, Багахангай дүүргийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаагаар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй зориулалтын бие даасан байртай /ресторан, баар, кафе/ үйлчилгээний газрын үйл ажиллагаа явуулах цагийн хязгаарыг 02:00 цагаар тогтоосугай.

2.Тогтоосон цагийн хязгаарыг мөрдүүлж, захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар /Л.Эрдэнэчулуун/, Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газар /Ш.Цогбаатар/, Багануур, Багахангай дүүргийн Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

3.Захирамжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба /Т.Гантөмөр/-нд, хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд сурталчлахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /М.Батбаатар/-д тус тус даалгасугай.

4.Энэхүү захирамжийг холбогдох хууль, журмын дагуу Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс /А.Даваажаргал/-т даалгасугай.

5.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Цагийн хязгаар тогтоох тухай“ А/504 дүгээр захирамжийн хавсралтын 3,4,5 дахь хэсэгт заасан Багануур, Багахангай дүүрэгт хамааралтай заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

                                    ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН АСУУДАЛ

                                    ХАРИУЦСАН НЭГДҮГЭЭР

                                    ОРЛОГЧ                                     Ж.БАТБАЯСГАЛАН

About Багануур дүүрэг ЗДТГ

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.