СУЛ АЖЛЫН БАЙР

   Төрийн албаны зөвлөлийн нийслэл дэх салбар зөвлөлд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлуулахаар  сул ажлын байрны захиалгыг хүргүүлсэн бөгөөд  Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр эцэслэн гараагүй ажлын байрны жагсаалт  
Сул ажлын байрны нэр  Ангилал Зэрэглэл 
1 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Шуурхай ажил, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн Төрийн захиргаа  4
3 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Хороо, иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  4
5 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Засаг даргын туслах, үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл хариуцсан мэргэжилтэн Төрийн захиргаа  4
6 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Мэдээллийн технологи, дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн Төрийн захиргаа  4
4 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Банкны төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн Төрийн захиргаа  4
2 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийнТайлан мэдээ, өмч хариуцсан мэргэжилтэн Төрийн захиргаа  4
7 Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Эрүүл мэнд, биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Төрийн захиргаа  4
8 Дэд бүтэц, үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтсийн Хот төлөвлөлт, орон сууц, барилга байгууламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Төрийн захиргаа  4
9 1-р Хорооны зохион байгуулагч Төрийн захиргаа  3
10 1-р Хорооны нийгмийн ажилтан Төрийн захиргаа  3
11 2-р хорооны нийгмийн ажилтан Төрийн захиргаа  3
12 4-р хорооны нийгмийн ажилтан Төрийн захиргаа  3