ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017
оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/86
  дугаар захирамжийн 1 дүгээр хавсралт

 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын
Ажлын байр /албан тушаал/-ын жагсаалт

Нэг. Удирдлагууд:
           1.Засаг даргын орлогч
            2. Тамгын газрын дарга

Хоёр. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс /10/
            1. Дарга
             2. Засаг даргын туслах үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл хариуцсан мэргэжилтэн
             3.Төрийн захиргаа, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

             4.Хүний нөөц, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн

             5.Шуурхай ажил, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

             6.Эрх зүй, тогтоол, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн

             7. Мэдээллийн технологи, дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн
             8.Хороо,  иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн

             9.Архив, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

             10.Бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч

Гурав. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /8/
             1. Дарга
              2.Ерөнхий нягтлан бодогч
              3. Төсвийн ерөнхий мэргэжилтэн
              4. Бүртгэл, орлого хариуцсан мэргэжилтэн
              5. Төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
              6. Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн
              7. Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн /нормативт/
              8.Тайлан мэдээ, орон нутгийн өмч хариуцсан мэргэжилтэн

 

Дөрөв. Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /5/
              1.Дарга
               2. Эрүүл мэнд, биеийн тамир, спорт хариуцсан мэргэжилтэн
               3.Гэр  бүл, хүүхэд, залуучууд, ТББ хариуцсан мэргэжилтэн

               4.Боловсрол, соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

               5.Төсөл хөтөлбөр, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

Тав. Дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс /6/

               1. Дарга

               2. Хүнс, худалдаа, нийтийн хоол, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан                     мэргэжилтэн

               3. Хөдөө аж ахуй, байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

               4. Хот төлөвлөлт, орон сууц, барилга байгууламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

               5. Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

               6. Төсөл хөтөлбөр,жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Зургаа. Цэргийн штаб /4/
               1. Штабын дарга
               2. Төлөвлөлт, сургалтын офицер
               3. Тоо бүртгэлийн офицер
               4. Мэдээлэл, аюулгүй байдлын офицер

Долоо. Аж ахуйн тасаг: /46/
               1. Тасгийн дарга -1
               2. Нягтлан бодогч -1
               3. Угтах үйлчилгээний ажилтан -1
               4. Жижүүр -24
               5. Слесарь -4 (цахилгаанчин 0.5, мужаан 0.5)
               6. Үйлчлэгч -11
               7. Жолооч -2

               8. Нярав-1

Найм. Хороо: /15/
1-р хороо:
1. Засаг дарга
2. Зохион байгуулагч
3. Нийгмийн ажилтан

2-р хороо:
1. Засаг дарга
2. Нийгмийн ажилтан
3. Зохион байгуулагч

3-р хороо:
1. Засаг дарга
2. Зохион байгуулагч
3. Нийгмийн ажилтан

4-р хороо:
1. Засаг дарга
2. Зохион байгуулагч
3. Нийгмийн ажилтан

5-р хороо:
1. Засаг дарга
2. Зохион байгуулагч
3. Нийгмийн ажилтан