Төрийн албан хаагчийн ёс зүй

  1. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам 

Дараах холбоосоор орж танилцана уу.