БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

Үйл ажиллагааны хамрах хүрээ

Yйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар нь Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын үйл ажиллагааны зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн Засаг даргын үйл ажиллагаанд өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Yйл  ажиллагааны  тэргүүлэх чиглэл

            Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь дор дурдсан үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлтэй ажиллана. Үүнд:

  • Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, шийдвэр боловсруулах, гаргахад дэмжлэг үзүүлэх явдлыг хангах
  • Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагыг бүх талаар үр дүнтэй, үр нөлөөтэй удирдах, дүүргийн иргэдэд нарийн мэргэшсэн, тогтвортой чадварлаг   үйлчилгээ үзүүлэх

3.5 2013 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн (ангиар)                            

Бүтээгдэхүүний анги 1

Иргэд, ААНБ-д үзүүлэх захиргааны үйлчилгээ

(2675)

1.1

Иргэд, ААН, байгууллагын өргөдөл, санал хүсэлтийг хүлээн авч барагдуулах  

1055 хүн өдөр

1.2

Орон нутгаас  шилжин ирэгсэдийн бүртгэл хөдөлгөөнийг хийх.  

460 хүн өдөр

1.3

ААН, байгууллагын санхүүгийн тайлан баланс хянан баталгаажуулах.  

310 хүн өдөр

1.4

Дүүргийн төсөвт байгууллагуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах санхүүгийн болон мэргэжлийн чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлэх  

 

850 хүн өдөр

Бүтээгдэхүүний анги 2

Бодлогын зөвлөлгөө, зохицуулалт

      (7440)

 

2.1

Дүүргийн захиргааны байгууллагын удирдлага, бүтэц зохион байгуулалт, хүний нөөцийн бодлого, зохицуулалт  

1050 хүн өдөр

2.2

Дүүргийн санхүү, эдийн засаг, татвар, өмчийн бодлого, зохицуулалт  

1212 хүн өдөр

2.3

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны бодлого, зохицуулалт  

755 хүн өдөр

2.4

Дүүргийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалт 2303  хүн өдөр

2.5

Дүүргийн нийгмийн бодлого, зохицуулалт  

1028 хүн өдөр

2.6

Дүүргийн хэмжээнд нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журам, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулан хэрэгжилтийг хангах  

310 хүн өдөр

2.7

Дүүргийн иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах бодлого, зохицуулалт  

280 хүн өдөр

2.8

Дүүргийн хэмжээнд баримтлах  цэргийн шинэчлэлийн бодлого,  хэрэгжилт  

1002 хүн өдөр

Бүтээгдэхүүний анги 3

Мэдээлэл, сурталчилгаа

(1009)

3.1

Хууль тогтоомжийн сурталчилгаа, лавлагаа  

190 хүн өдөр

3.2

Дүүргийн захиргааны байгууллагын шийдвэр, үйл ажиллагааг олон түмэнд мэдээлэх  

819 хүн өдөр

Бүтээгдэхүүний анги 4

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ

(684)

4.1

Дүүргийн  Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг нийгмийн зорилтуудын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийх.  

170 хүн өдөр

4.2

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийх  

172 хүн өдөр

4.3

Дүүрэгт хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийх  

170хүн өдөр

4.4

Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс албад, төсөвт байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ шалгалт хийх, үнэлгээ өгөх.  

172 хүн өдөр

Бүтээгдэхүүний анги 5

Дүүргийн ИТХ, Засаг даргад үзүүлэх захиргааны үйлчилгээ

(3771)

5.1

Дүүргийн  ИТХуралд үзүүлэх захиргааны үйлчилгээ  

206 хүн өдөр

5.2 Дүүргийн  Засаг даргад үзүүлэх захиргааны үйлчилгээ  

3565  хүн өдөр

Нийт 5 ангийн 20 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэхэд 16079 хүн өдөр зарцуулна.