Удирдлагын зөвлөлийн хурлын шийдвэр

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2020 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛД  ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ