Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хураамжийн жагсаалт

Монгол улсын “Тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолоор Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоосон.

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн улсын тэмдэгтийн хураамж,

үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ

Үйлчилгээний төрөл

Иргэнээс нийт авах тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ /төгрөгөөр/

Үйлчилгээний төлбөр, хураамж төлөх банкны дансны дугаар

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр бүртгэх

44000

Голомт банк 4605100341 данс

Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгэх
Нөхөрлөл шинээр бүртгэх
Хоршоо шинээр бүртгэх
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага шинээр бүртгэх
Сан шинээр бүртгэх
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгэх
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл шинээр бүртгэх
Шашны байгууллага шинээр бүртгэх

200000

Татан буулгах бүртгэл

20000

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, хугацааг сунгах

10000

Улсын бүртгэлийн жагсаалтаас лавлагаа олгох

5000

Голомт банк 1401002649 данс

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийнүйлчилгээний хураамж

 

 Төрөл

 Үйлчилгээний хөлс

Яаралтай

Энгийн

Тэмдэгтийн хураамжийн данс

Голомт банк 4605100341

Үл хөдлөх эд хөрөнгө Анх удаа бүртгүүлэх  Газар

Үнэ төлбөргүй

Хувийн сууц Тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд тусгах үнийн дүнгийн 0,01% тушаана.
Лавлагаа Өмчтэй эсэх

5000

Барьцаанд бүртгэгдсэн эсэх

10000

/Ажлын 1 өдөр/

5000

/Ажлын 3 өдөр/

Эд хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжсэнийг бүртгэх -Худалдах, худалдан авах гэрээ-Бэлэглэлийн гэрээ-Арилжааны гэрээ-Өв залгамжлах эрх-Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх

-Албан дуудлага худалдаагаар худалдах, худалдан авах гэрээ

20000

40000

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах -Өмчлөгчдийн хүсэлтээр бүртгэлд нэмэлт, өөрчлөлтзалруулга  хийх-Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах-Эд хөрөнгийн байршлын хаяг хэмжээ өөрчлөгдөх-Эд хөрөнгийг салгах, нэгтгэх

8000

16000

Эд хөрөнгийн барьцаа /Ипотек/ болон батлан даалтын гэрээний эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх

Барьцаагаар хангагдах үнийн дүнгийн 0,1%

/Ажлын 1 өдөр/

Барьцаагаар хангагдах үнийн дүнгийн 0,5%

/Ажлын 3 өдөр/

Төрөөс үнэ төлбөргүй хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг баталгаажуулах

5000

Барьцаалбар бүртгэх

3000

Эд хөрөнгийн бүртгэлийн хувийн хэргээс хуулбар авах

1 хуудас 1000 төгрөг

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэмтээсэн гэрчилгээг дахин олгох

20000

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн үрэгдүүлсэн гэрчилгээг нөхөн олгох

20000

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн бүртгэлийн хувийн хэрэг хаах

Үнэ төлбөргүй

Үйлчилгээний хураамжийг Төрийн банкинд тушаана.

 

 

                      

    Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хураамж

 

Төрөл

Тэмдэгтийнхураамж

Үйлчилгээний хураамж

 

 Нийт Үнэ

Паспортын үнэ Бичилтийн үнэ
ДАНС:

1401002649

1401001093

1401001218

Үндэсний  энгийн   гадаад  паспорт

1 жилээр олгох

5000

 8800

8700

 22500

Үндэсний энгийн гадаад паспорт

5 жилээр олгох

5000

 18800

 8700

 32500

Үндэсний энгийн гадаад паспортын хүчинтэй байх хугацааг сунгах

2500

1 жил-2000

2 жил-4000

3 жил-6000

4 жил-8000

5 жил-10000

1 жил-4500

2 жил-6500

3 жил-8500

4 жил-10500

5 жил-12500

Үйлчилгээний хураамжийг  ГОЛОМТ банкинд тушаана.

 

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээний төрөл

Тэмдэгтийн хураамж

Үйлчилгээний хураамж

Нийт үнэ

Төрсний бүртгэл

Үнэ төлбөргүй

Үнэ төлбөргүй

Гэрлэсний бүртгэл

2500

2500

Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл

2500

2500

Хүүхэд үрчилсний бүртгэл

2500

2500

Эцэг тогтоосны бүртгэл

2500

2500

Овог, эцгийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэл

2500

2500

Нас барсны бүртгэл

Үнэ төлбөргүй

Үнэ төлбөргүй

Гэрчилгээ засвар өөрчлөлт

2500

2500

Гэрчилгээ дахин олгох

5000

5000

Үйлчилгээний хураамжГОЛОМТ банкны 1165004534 тоот дансанд

Иргэний үнэмлэх бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн үйлчилгээний 

хураамж

 

Үйлчилгээний 

төрөл

 

Тэмдэгтийн

хураамж

 

Үнэмлэхний үнэ, үйлчилгээний хураамж

 

Торгууль

 

 

Нийт Үнэ

ДАНС:

4601005120

1165004534

2611009483

Иргэний үнэмлэх

 

 

 

бүртгэл

Шинээр

3300

15000

Хаяж үрэгдүүлсэн болон хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд ЗХТХ-ын дагуу Хяналтын улсын байцаагч торгуулийн хэмжээг тогтооно.

18300+ТоргуульДахин

3300

15000

Сунгалт

3300

15000

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл

Хөдөө орон нутгаас шилжиж ирсэн

1000

5000

6000+ Торгууль

Хөдөө орон нутагруу шилжиж явсан

1000

2500

3500+ Торгууль

УБ хотоос шилжин ирсэн

1000

1500

2500+ Торгууль

УБ хотруу шилжин явсан

Үнэ төлбөргүй

  Үйлчилгээний хураамжийг  ГОЛОМТ банкинд тушаана.

Архивын үйлчилгээний үнэ хураамж

Төрөл

Үнэ тариф

1 Улсын бүртгэлийн хураангуй лавлагаа олгох /иргэний, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл/

1000

2 Улсын бүртгэлийн дэлгэрэнгүй лавлагаа олгох

5000

3 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн жагсаалтаас лавлагаа олгох

2000

4 Архивын баримтаас иргэний бүртгэлийн хуулбар хийж олгох

200 /хуудас тутамд/

5 Архивын баримтаас эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хуулбар хийж олгох

500 /хуудас тутамд/

6 Улсын Бүртгэлийн архивын лавлагааны хүсэлтийг цахим хэлбэрээр хүлээн авч лавлагаа олгох

800