АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

         Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс:

Тамгын газрын дарга

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

 Хүний нөөц,төрийн албан хаагчийн ёс зүй, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн

Эрх зүй тогтоол шийдвэрийн биеэлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Архив,гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

Бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч

 
 
 
 

Хорооны зохион байгуулагч

Хорооны нийгмийн ажилтан

Дэд бүтэц үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс

Дэд бүтэц, үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

Төсөл, хөтөлбөр жижиг дунд үйлдвэрлэл

Хөдөө аж ахуй, байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн

Худалдаа, хүнс, нийтийн хоол, ахуйн үйлчилгээний хариуцсан мэргэжилтэн

          Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс:

Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

Эрүүл мэнд, биеийн тамир асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Боловсрол, соёл хариуцсан мэргэжилтэн

Хүүхэд, залуучууд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

          Санхүү төрийн сангийн хэлтэс:

Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга

Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

Орлого, өмч хариуцсан мэргэжилтэн

Бүртгэлийн мэргэжилтэн

Төсвийн мэргэжилтэн

Хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

Төлбөр тооцооны ахлах мэргэжилтэн

Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

                    Цэргийн штаб:

Цэргийн штабын дарга

Төлөвлөлт сургалтын офицер

Тоо бүртгэлийн офицер

Мэдээлэлийн аюулгүй байдлын офицер

                   Аж ахуйн тасгийн дарга