АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

         Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс:

Тамгын газрын дарга

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

 Хүний нөөц,төрийн албан хаагчийн ёс зүй, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн

Эрх зүй тогтоол шийдвэрийн биеэлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Архив,гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

Бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч

Засаг даргын туслах үйл ажиллагааны хөтөлбөр,эдийн засаг,
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл хариуцсан мэргэжилтэн
 
 
 
 

Хорооны зохион байгуулагч

Хорооны нийгмийн ажилтан

Дэд бүтэц үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс

 

          Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс:

Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

Эрүүл мэнд, биеийн тамир, ТББ-ын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Боловсрол, соёл хариуцсан мэргэжилтэн

Хүүхэд, залуучууд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

          Санхүү төрийн сангийн хэлтэс:

Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга

Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

Орлого, өмч хариуцсан мэргэжилтэн

Бүртгэлийн мэргэжилтэн

Төсвийн мэргэжилтэн

Хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

Төлбөр тооцооны ахлах мэргэжилтэн

Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

                    Цэргийн штаб:

Цэргийн штабын дарга

Төлөвлөлт сургалтын офицер

Тоо бүртгэлийн офицер

Мэдээлэлийн аюулгүй байдлын офицер

                   Аж ахуйн тасгийн дарга