Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай А/346

312 033