Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх удирдлагын зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай А/276

275