Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн дүрэм, бүтэц, орон тоо, төвийн захиралын ажлын байрны тодорхойлолтыг батлах тухай А/269

269