Санхүүгийн тайлан

 

ÒªÑÂÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝËÈÉÍ ÒÀÉËÀÍ
Õóãàöàà: 13.05.23    
¯Ç¯¯ËÝËÒ     Ҫ˪Â˪ꪠ        ïÉÖÝÒÃÝË 
I. ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÁÀ ÖÝÂÝÐ ÇÝÝËÈÉÍ Ä¯Í          8,747,749.00          8,747,749.00
II. ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÛÍ Ä¯Í          8,747,749.00          8,747,749.00
IV. ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄËÛÍ Ä¯Í          8,747,749.00          8,747,749.00
Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë           8,747,749.00          8,747,749.00
Öàëèí õºëñ áîëîí íýìýãäýë óðàìøèë          5,008,971.00          5,008,971.00
¯íäñýí öàëèí          5,008,971.00          5,008,971.00
Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä òºëºõ øèìòãýë             550,988.00             550,988.00
Òýòãýâðèéí äààòãàë             550,988.00             550,988.00
Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë          3,187,790.00          3,187,790.00
Áè÷èã õýðýã             733,550.00             733,550.00
Äîòîîä àëáàí òîìèëîëò             198,000.00             198,000.00
Ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ          1,401,100.00          1,401,100.00
Á¿òýç õóäàëäàí àâàõ çàðäàë             631,100.00             631,100.00
Ïðîãðàì õàíãàìæ õóäàëäàí àâàõ çàðäàë             770,000.00             770,000.00
Óðñãàë çàñâàð             393,140.00             393,140.00
Ñóðãàëò ñåìèíàðûí çàðäàë             390,000.00             390,000.00
Àæ àõóéí ìàòåðèàë õóäàëäàí àâàõ çàðäàë               72,000.00               72,000.00
ÇÀÐÄËÛà ÑÀÍÕ¯¯Æ¯¯ËÝÕ ÝÕ ¯¯ÑÂÝÐ       11,235,500.00       11,235,500.00
Òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèõ       11,235,500.00       11,235,500.00
̺íãºí õºðºíãèéí ýõíèé ¿ëäýãäýë                              –                                –  
̺íãºí õºðºíãèéí ýöñèéí ¿ëäýãäýë          2,487,751.00          2,487,751.00
ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ                              –                                –  
ÀÆÈËËÀÃÑÀÄ Á¯ÃÄ                           6.00                          6.00
Óäèðäàõ àæèëòàí                          1.00                          1.00
ÿéöýòãýõ àæèëòàí                          5.00                          5.00
ÑÓÐÀËÖÀÃÑÀÄ /æèëèéí äóíäæààð/                              –                                –  

Am nachmittag waren wir in der mevlana-moschee in ravensburg zu gast dort erfuhren wir von den fnf sulen des islam und durften zudem noch einem zusatzliche Ressourcen muezzin bei seinem gebetsruf zuhren, was fr uns alle ein tolles erlebnis war.

Comments are closed.