Газар ашиглалтын зориулалт өөрчлөх тухай А/262

262