Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн буцаан олгох явцын талаар танилцуулж байна

Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн 2013 оны тайланг 1075 иргэнээс хуулийн дагуу 2014.01.01-2014.02.15 дотор хүлээн авсан ба нийт 661.0 сая төгрөг буцаан олгохоос 05 сард 945 иргэнд, 06 сард 87 иргэнд мөнгийг олгоод байна. 2000.0 саяаас дээш буцаан олголт авах 43 иргэний мөнгө төсөвт тодотол хийсний дараа олгохоор хүлээгдэж байна