Тогтмол мэдээлэл, хэлэлцүүлэг, уулзалтын хуваарь батлах тухай №А/93

93