Сахилга хариуцлагыг сайжруулах нэг сарын аяныг эхлүүллээ

sahilga hariutslaga tuluvluguu 001

САХИЛГА ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ НЭГ САРЫН АЯНЫ ДАГУУ

ХИЙЖ  ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

/2014 оны 02 дугаар сарын 20-ны байдлаар/

д/д

Хэрэгжүүлэх ажил

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

Хэрэгжилт

1.

Хэлтсийн улсын байцаагч, ажилтнуудын сахилга, хариуцлагын одоогийн байдалд  тодорхой дүгнэлт хийж, танилцуулах

 

02/14-ны дотор

Хэлтсийн ахлах эрх зүйч,

Хэлтсийн байцаагч, ажилтнуудын сахилга, хариуцлагын байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилгоор 8 асуумж бүхий саналын хуудас гарган саналыг иргэдээс авч эхэлсэн.

Асуумжийг хавсаргав.

2.

Ажлын санаачлага, бүтээлч байдал, сахилга хариуцлагыг сайжруулах, ёс суртахууны зөрчил гарахгүй байх талаар улсын байцаагчидтай ярилцлага сургалт зохиох,

 

 

02/14-28 ны дотор

 Хэлтсийн дарга

Хэлтсийн ахлах

эрх зүйч,

2014 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 14 цагт “Баян богд-Алтай” ХХК-ий хурлын танхимд зохион байгуулахаар болсон.

3.

НМХГ-ын дотоод журам, цаг ашиглалтын журам, ёс зүйн дүрмийн мөрдөлтөнд тавих хяналтыг тогтмолжуулж, дүнг хэлэлцэж холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах,

 

 

Аяны хугацаанд

 Хэлтсийн дарга

Хэлтсийн ахлах

эрх зүйч,

2014 он гарсаар хэлтсийн байцаагч, ажилчдаас Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, НМХГ-ын дотоод журам болон холбогдох хуулт тогтоомж, дүрэм журам зөрчсөн үйлдэл бүртгэгдээгүй байна.

4.

Мэргэжлийн хяналтын үйл ажиллагааны талаар 30-аас доошгүй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай уулзалт хийж ажлаа сурталчилах, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч, эрэлт шаардлагыг тодорхойлон, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхэд хууль тогтоомж, стандартын энгийн үг хэллэгт оруулан видео сургалтыг хийх,

 

 

02/19-ны дотор

 

 

Худалдаа, үйлчилгээ, мал эмнэлэг, эрүүл ахуйн хяналтын байцаагч нар

Байгууллагуудтай уулзалт хийх хуваарь гарган хэлтсийн даргаар батлуулсан. Хуваарийн дагуу 2014 оны 02 дугаар сарын 24-нөөс эхэлж уулзалт зохион байгуулагдах болсон.

Хуваарийг хавсаргав.

5.

Сахилга хариуцлага сайжруулах нэг сарын аяны биелэлтийг 7 хоног бүрийн пүрэв гаригийн 10.00 цагт тамгын газарт хүргүүлэх

 

Аяны хугацаанд

 

Хэлтсийн эрх зүйч

Аян зарласантай холбогдуулан хийж хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээг 2 дахь 7 хоногоор гарган НМХГын Тамгын газрын холбогдох мэргэжилтэнд файлаар хүргүүлэн ажилласан.

6.

Авилгагүй, ёс зүйтэй байх мэдэгдэл гарган ил тод байршуулах,

Аяны хугацаанд

Хэлтэс

Хэлтсийн нийт ажилтан албан хаагч АВЛИГАГҮЙ, ЁС ЗҮЙТЭЙ, ХАРИУЦЛАГАТАЙ ажиллах талаар фотожуулсан мэдэгдэл гарган өрөө бүрийн үүдэнд байрлуулсан.

7.

Хэлтэс аяны хүрээнд хийсэн оновчтой ажлаа байгууллагын болон дүүргийн цахим хуудсанд байршуулах,

 

Аяны хугацаанд

 

Хэлтэс

Хэлтсээс тус аяны хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг тухай бүр дүүргийн болон НМХГ-ын вэбсайтад байршуулан мэдээл ажиллаж байна.

8.

Аяны хүрээнд ёс зүй, бүтээлч сэтгэлгээ, ажилдаа хандах хандлагад илүү ахиц өөрчлөлт гаргасан, шинэлэг ажлыг дэмжиж туршлага болгох,

 

Аяны хугацаанд

 Хэлтсийн дарга

Хэлтсийн ахлах

Тус аяны хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн бүтээлч сэтгэлгээтэй шинэлэг ажлыг 2014 оны 02 дугаар сарын 28-нд шалгаруулна.

 

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:

ЭРХ ЗҮЙ, ДОТООД АЖИЛ

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Ч.АРИУНБААТАР

 

 

“САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЬЕ” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТЫН ХУВААРЬ

Багануур дүүрэг дэх МХХ

Байгууллагын нэрс

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

Төрийн байгууллага

1

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, түүний ажлын алба

2014.02.24

Хэлтсийн дарга,

Хэлтсийн ахлах байцаагч

2

Дүүргийн Засаг дарга, ЗДТГ, дэргэдэх хэлтсүүд

3

Дүүргийн Шүүх

4

Дүүргийн Прокурорын газар

5

Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

6

Дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс

7

Дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэс

8

Боловсролын хэлтэс

9

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

10

Татварын хэлтэс

11

Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс

12

Багануур дүүргийн Газрын алба

13

“Боловсрол” ЦС

14

“Гүн галуутай” ЦС

15

125-р сургууль

16

Эрүүл мэндийн нэгдэл

17

ЗООНОЗ судлалын төв

18

Өрхийн эмнэлэгүүд

Төрийн, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрууд

19

“Багануур” ХК

2014.02.26

Хэлтсийн дарга,

Хэлтсийн ахлах байцаагч

20

“БЗӨБЦТС” ТӨХК

21

“ТБЦДС” Багануур-Зүүн өмнөд бүсийн салбар

22

“Багануур-Ус” ОНӨААТҮГ

23

“Автожим” НӨҮГ

Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд

24

“Жаст-Агро” ХХК

2014.02.28

Хэлтсийн дарга,

Хэлтсийн ахлах байцаагч

25

“Дөл түшиг” ХХК

26

“Хишиг-Уул” ХК

27

“Багануур сувилал” ХХК

28

“Ирвэс” ХХК

29

“Автодрем” ХХК

30

“Цахилгаан механикын үйлдвэр” ХХК

31

“Мох химо” ХХК

32

Хүнсний зах

33

Мал эмнэлэгийн нэгжүүд

 

 САНАЛ АСУУЛГЫН ХУУДАС

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн “Сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлье” сарын аяны хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч, ажилтны сахилга хариуцлагын өнөөгийн түвшинг тодорхойлох зорилгоор санал асуулгыг явуулж байна.

 

 А.Асуулгад хамрагдагсдын ерөнхий төлөв байдал.

 1. Таны нас

            1) 25 хүртэл                           2) 26-60                    3)60-аас дээш

2. Хүйс

            1) Эрэгтэй                   2) Эмэгтэй

3. Боловсрол

            1) Дээд              2) Дунд               3) Бүрэн дунд                    4) тусгай дунд

Б. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын үйл ажиллагааны  талаарх үнэлгээ

4. Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн сахилга хариуцлагыг сайжруулах шаардлагатай юу-?

1) Шаардлагатай                   2) Шаардлага байхгүй.                  3) Мэдэхгүй

Шаардлагатай бол хэрхэн сайжруулах талаар таны санал:……………………………………………………………………………………………..

 5. Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн сахилга хариуцлагыг хэрхэн үнэлэх вэ-?

 Багануур дүүрэг дэх МХХ

1) Сайн             2) Дунд             3) Муу             4) Мэдэхгүй

 Бусад дүүрэг дэх МХХ

1) Сайн            2) Дунд          3) Муу            4) Мэдэхгүй

6.Мэргэжлийн хяналтын байгуулагын ажилтан, албан хаагчдын сахилга, хариуцлага юунаас болж алдагдаж байна вэ-?

             1/ Ёс зүй            2/ Хүнд суртал         3/ Авлига         4/ Ур чадвар

 Нэмэлт саналаа…………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………

 бичнэ үү.

 7. Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн ажилтан, албан хаагчдаас сахилга хариуцлагатай ажиллаж байгаа хүнээс нэрлэнэ үү?

             1) ……………………………

             2) ……………………………

             3) ……………………………

             8. Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн ажилтан, албан хаагчдаас сахилга хариуцлагатай ажиллаж чадахгүй байгаа хүнээс нэрлэнэ үү?

            1) ……………………………

             2) ……………………………

             3) ……………………………

          Цаг зав гарган судалгаанд чин сэтгэлээсээ ажил хэрэгчээр идэвхитэй оролцож хариулсан танд баярлалаа.

                       Байнгын санал авах утас 70213882

НМХГ-ЫН БАГАНУУР ДҮҮРЭГ ДЭХ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

 

2014 онСАХИЛГА ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ НЭГ САРЫН АЯНЫ ДАГУУ

ХИЙЖ  ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

/2014 оны 02 дугаар сарын 20-ны байдлаар/

д/д

Хэрэгжүүлэх ажил

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

Хэрэгжилт

1.

Хэлтсийн улсын байцаагч, ажилтнуудын сахилга, хариуцлагын одоогийн байдалд  тодорхой дүгнэлт хийж, танилцуулах

 

02/14-ны дотор

Хэлтсийн ахлах эрх зүйч,

Хэлтсийн байцаагч, ажилтнуудын сахилга, хариуцлагын байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилгоор 8 асуумж бүхий саналын хуудас гарган саналыг иргэдээс авч эхэлсэн.

Асуумжийг хавсаргав.

2.

Ажлын санаачлага, бүтээлч байдал, сахилга хариуцлагыг сайжруулах, ёс суртахууны зөрчил гарахгүй байх талаар улсын байцаагчидтай ярилцлага сургалт зохиох,

 

 

02/14-28 ны дотор

Хэлтсийн дарга

Хэлтсийн ахлах эрх зүйч,

2014 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 14 цагт “Баян богд-Алтай” ХХК-ий хурлын танхимд зохион байгуулахаар болсон.

3.

НМХГ-ын дотоод журам, цаг ашиглалтын журам, ёс зүйн дүрмийн мөрдөлтөнд тавих хяналтыг тогтмолжуулж, дүнг хэлэлцэж холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах,

 

 

Аяны хугацаанд

 

Хэлтсийн дарга

Хэлтсийн ахлах

эрх зүйч,

2014 он гарсаар хэлтсийн байцаагч, ажилчдаас Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, НМХГ-ын дотоод журам болон холбогдох хуулт тогтоомж, дүрэм журам зөрчсөн үйлдэл бүртгэгдээгүй байна.

4.

Мэргэжлийн хяналтын үйл ажиллагааны талаар 30-аас доошгүй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай уулзалт хийж ажлаа сурталчилах, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч, эрэлт шаардлагыг тодорхойлон, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхэд хууль тогтоомж, стандартын энгийн үг хэллэгт оруулан видео сургалтыг хийх,

 

 

02/19-ны дотор

 

 

Худалдаа, үйлчилгээ, мал эмнэлэг, эрүүл ахуйн хяналтын байцаагч нар

Байгууллагуудтай уулзалт хийх хуваарь гарган хэлтсийн даргаар батлуулсан. Хуваарийн дагуу 2014 оны 02 дугаар сарын 24-нөөс эхэлж уулзалт зохион байгуулагдах болсон.

Хуваарийг хавсаргав.

5.

Сахилга хариуцлага сайжруулах нэг сарын аяны биелэлтийг 7 хоног бүрийн пүрэв гаригийн 10.00 цагт тамгын газарт хүргүүлэх

 

Аяны хугацаанд

 

Хэлтсийн эрх зүйч

Аян зарласантай холбогдуулан хийж хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээг 2 дахь 7 хоногоор гарган НМХГын Тамгын газрын холбогдох мэргэжилтэнд файлаар хүргүүлэн ажилласан.

6.

Авилгагүй, ёс зүйтэй байх мэдэгдэл гарган ил тод байршуулах,

Аяны хугацаанд

Хэлтэс

Хэлтсийн нийт ажилтан албан хаагч АВЛИГАГҮЙ, ЁС ЗҮЙТЭЙ, ХАРИУЦЛАГАТАЙ ажиллах талаар фотожуулсан мэдэгдэл гарган өрөө бүрийн үүдэнд байрлуулсан.

7.

Хэлтэс аяны хүрээнд хийсэн оновчтой ажлаа байгууллагын болон дүүргийн цахим хуудсанд байршуулах,

 

Аяны хугацаанд

 

Хэлтэс

Хэлтсээс тус аяны хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг тухай бүр дүүргийн болон НМХГ-ын вэбсайтад байршуулан мэдээл ажиллаж байна.

8.

Аяны хүрээнд ёс зүй, бүтээлч сэтгэлгээ, ажилдаа хандах хандлагад илүү ахиц өөрчлөлт гаргасан, шинэлэг ажлыг дэмжиж туршлага болгох,

 

Аяны хугацаанд

 

Хэлтсийн дарга

Хэлтсийн ахлах

Тус аяны хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн бүтээлч сэтгэлгээтэй шинэлэг ажлыг 2014 оны 02 дугаар сарын 28-нд шалгаруулна.

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:

ЭРХ ЗҮЙ, ДОТООД АЖИЛ

                      ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Ч.АРИУНБААТАР

 

“САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЬЕ” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТЫН ХУВААРЬ

Багануур дүүрэг дэх МХХ

Байгууллагын нэрс

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

Төрийн байгууллага

1

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, түүний ажлын алба

2014.02.24

Хэлтсийн дарга,

Хэлтсийн ахлах байцаагч

2

Дүүргийн Засаг дарга, ЗДТГ, дэргэдэх хэлтсүүд

3

Дүүргийн Шүүх

4

Дүүргийн Прокурорын газар

5

Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

6

Дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс

7

Дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэс

8

Боловсролын хэлтэс

9

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

10

Татварын хэлтэс

11

Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс

12

Багануур дүүргийн Газрын алба

13

“Боловсрол” ЦС

14

“Гүн галуутай” ЦС

15

125-р сургууль

16

Эрүүл мэндийн нэгдэл

17

ЗООНОЗ судлалын төв

18

Өрхийн эмнэлэгүүд

Төрийн, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрууд

19

“Багануур” ХК

2014.02.26

Хэлтсийн дарга,

Хэлтсийн ахлах байцаагч

20

“БЗӨБЦТС” ТӨХК

21

“ТБЦДС” Багануур-Зүүн өмнөд бүсийн салбар

22

“Багануур-Ус” ОНӨААТҮГ

23

“Автожим” НӨҮГ

Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд

24

“Жаст-Агро” ХХК

2014.02.28

Хэлтсийн дарга,

Хэлтсийн ахлах байцаагч

25

“Дөл түшиг” ХХК

26

“Хишиг-Уул” ХК

27

“Багануур сувилал” ХХК

28

“Ирвэс” ХХК

29

“Автодрем” ХХК

30

“Цахилгаан механикын үйлдвэр” ХХК

31

“Мох химо” ХХК

32

Хүнсний зах

33

Мал эмнэлэгийн нэгжүүд

 

 САНАЛ АСУУЛГЫН ХУУДАС

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн “Сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлье” сарын аяны хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч, ажилтны сахилга хариуцлагын өнөөгийн түвшинг тодорхойлох зорилгоор санал асуулгыг явуулж байна.

 А.Асуулгад хамрагдагсдын ерөнхий төлөв байдал.

1. Таны нас

            1) 25 хүртэл        2) 26-60          3)60-аас дээш

2. Хүйс

            1) Эрэгтэй           2) Эмэгтэй

3. Боловсрол

            1) Дээд       2) Дунд       3) Бүрэн дунд         4) тусгай дунд

Б. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын үйл ажиллагааны  талаарх үнэлгээ

4. Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн сахилга хариуцлагыг сайжруулах шаардлагатай юу-?

1) Шаардлагатай          2) Шаардлага байхгүй.          3) Мэдэхгүй

Шаардлагатай бол хэрхэн сайжруулах талаар таны санал:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн сахилга хариуцлагыг хэрхэн үнэлэх вэ-?

 Багануур дүүрэг дэх МХХ

1) Сайн          2) Дунд        3) Муу         4) Мэдэхгүй

Бусад дүүрэг дэх МХХ

1) Сайн       2) Дунд        3) Муу         4) Мэдэхгүй

6.Мэргэжлийн хяналтын байгуулагын ажилтан, албан хаагчдын сахилга, хариуцлага юунаас болж алдагдаж байна вэ-?

            1/ Ёс зүй       2/ Хүнд суртал         3/ Авлига     4/ Ур чадвар

Нэмэлт саналаа…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

бичнэ үү.

7. Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн ажилтан, албан хаагчдаас сахилга хариуцлагатай ажиллаж байгаа хүнээс нэрлэнэ үү?

            1) ……………………………

            2) ……………………………

            3) ……………………………

 

            8. Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн ажилтан, албан хаагчдаас сахилга хариуцлагатай ажиллаж чадахгүй байгаа хүнээс нэрлэнэ үү?

            1) ……………………………

            2) ……………………………

            3) ……………………………

         Цаг зав гарган судалгаанд чин сэтгэлээсээ ажил хэрэгчээр идэвхитэй оролцож хариулсан танд баярлалаа.

                       Байнгын санал авах утас 70213882

НМХГ-ЫН БАГАНУУР ДҮҮРЭГ ДЭХ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Comments Closed

Comments are closed.