Зээлийн батлан даалтын сангийн хөнгөлөлтөнд хамрагдах боломжтой боллоо.

2013 оны 12-р сарын 30-ны өдөр Áàãàíóóð ä¿¿ðãèéí Çàñàã äàðãà Ì. Ãîí÷èãæàâ, Çýýëèéí áàòëàí äààëòûí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà н.Áàòçîãñîõ íàð õàìòðàí àæèëëàõ ãýðýýíä ãàðûí ¿ñýã зурснаар Áàãàíóóð ä¿¿ðãèéí ¿éëäâýð ýðõëýã÷èä çýýëèéí áàòëàí äààëòûí ñàíãèéí õºíãºëºëòèéã Дүүргийн Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвөөр дамжуулан хамрагдах áîëîìæòîé áîëëîî.

Comments are closed.