Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, ажлын байр / албан тушаал/-ын жагсаалт

IMG_2738Нэг. Удирдлага:

 

Нэг. Дүүргийн удирдлагууд:

 

–       Засаг даргын улс төрийн зөвлөх

–       Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт хариуцсан Засаг даргын орлогч

–       Хот, нийтийн аж ахуй, тохижилт хариуцсан Засаг даргын орлогч

–       Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Засаг даргын орлогч

Хоёр. Тамгын газрын дарга бөгөөд Төсвийн ерөнхий менежер

1. Захиргаа, хуулийн хэлтэс /10/

1. Дарга

2. Хүний нөөц, төрийн албан хаагчийн ёс зүй хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

3. Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан

мэргэжилтэн

4. Олон нийт, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

5. Эрх зүй, төрийн захиргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

6. Хороо, иргэдийн эрэлт хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн

7. Мэдээллийн технологи, дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

8.Засаг даргын туслах, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

9. Архивын мэргэжилтэн

10.Бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч

2. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /9/

1. Дарга

            2. Ерөнхий нягтлан бодогч

3. Орлогын эдийн засагч

4. Төсвийн мэргэжилтэн

5. Бүртгэлийн мэргэжилтэн

6. Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмч хариуцсан мэргэжилтэн

7. Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

8. Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

9. Төлөвлөлт, орон нутгийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3. Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /5/

1. Дарга

2. Эрүүл мэнд, биеийн тамир хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

3. Боловсрол, СӨБ  хариуцсан мэргэжилтэн

4. Хүүхэд, залуучууд, соёл  хариуцсан мэргэжилтэн

5. Хөдөлмөр эрхлэлт, халамж, нийгмийн хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

4. Тохижилт, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс /7/

1. Дарга

2. Тохижилт, дэд бүтэц, зам тээврийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

3. Хүнс, нийтийн хоол  хариуцсан мэргэжилтэн

4. Худалдаа, ахуй үйлчилгээ  хариуцсан мэргэжилтэн

5. Хөдөө аж ахуй, байгал орчин, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн

6. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

7. СӨХ, орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн

5. Цэргийн штаб /4/

1. Дарга

2. Сургалт иргэний хамгаалалтын офицер

3. Тоо бүртгэл, нууцын асуудал хариуцсан офицер

4. Мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан офицер

6. Аж ахуйн тасаг: /47.5/

1.Тасгийн дарга -1

2.Нягтлан бодогч -1

3.Нярав -1

4.Жижүүр -24

5.Слесарь -4

6.Үйлчлэгч -11

7.Жолооч – 4

8. Биеийн тамирын арга зүйч-1

9. Цахилгаанчин -0.5

7. хороо: /15/

1-р хороо

 1. Засаг дарга
 2. Зохион байгуулагч
 3. Нийгмийн ажилтан

2-р хороо:

 1. Засаг дарга
 2. Нийгмийн ажилтан
 3. Зохион байгуулагч

3-р хороо:

 1. Засаг дарга
 2. Зохион байгуулагч
 3. Нийгмийн ажилтан

4-р хороо:

 1. Засаг дарга
 2. Зохион байгуулагч
 3. Нийгмийн ажилтан

5-р хороо:

 1. Засаг дарга
 2. Зохион байгуулагч
 3. 3.    Нийгмийн ажилтан

Comments are closed.