Дүүргийн 60 ахмад настанд анхан шатны тусламж, хүмүүнлэгийн багцыг хүргэлээ

Comments are closed.