Нийслэлийн “Нэг хот нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд зохион байгуулах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.