Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай