А/44 Зорилтот жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай