Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2019.06.11

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

 

Хяналт тавих байгууллага

 

 

 

1

Газар эзэмших, ашиглах, шилжүүлэхтэй холбоотой иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ирүүлсэн санал хүсэлтийг 14 хоногт багтаан шийдвэрлэдэг байх.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

Газрын алба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

 

 

 

2

Нийслэлийн 380 жилийн ойн бүтээлч ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг сайтар хангаж ажиллах. Үүнд: Тохижилтын ажлын чанар гүйцэтгэл болон соёлын өвийг хамгаалж ажиллах ЗАА, НХХ
 

3

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөлд тусгах саналаа 2019.06.20-ны Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлэх Бүх байгууллагууд
 

4

Дүүргийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа  ажлуудыг эрчимжүүлэх ДБҮҮХ

ХАА

 

 

5

Дүүрэгт  үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын орчны тохижилтын судалгааг хороо, сууц өмчлөгчдийн холбоо тус бүрээр гаргаж  2019.06.14-ний дотор хүргүүлэх  

ЗАА

 

 

6

Засгийн газрын 2019  оны  03 дугаар албан даалгаврын  биелэлтийг  эхний хагас жилийн байдлаар гаргаж ирүүлэх ТЗУХ
 

8

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч дүүрэгт ажиллахдаа 10 байрны дээврийн засварын хөрөнгийг  шийдвэрлэх болсонтой  холбогдуулан  судалгаа  гаргаж танилцуулах ДБҮҮХ
 

9

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх дүүрэгт ажиллахдаа иргэн н.Галхүү, Байгаль нарын асуудлыг шийдвэрлэх үүрэг өгсөн тул холбогдох иргэдтэй  уулзаж асуудлыг шийдвэрлэх ТЗУХ, ЦХ
 

 

10

Үндэсний аюулгүй байдал дүүрэгт ажилласантай холбогдуулан  байгууллагууд  дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

-Байгууллагууд эрсдлийн үнэлгээ хийлгэх,

-Улсын онц чухал объект, онц чухал  дэд бүтцийн жагсаалт гаргах,

-Байгууллагын  ажилтан албан хаагч бүр  ажлын байрны эрсдлээ  тодорхойлох

Бүх байгууллагууд
 

11

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын  саналаа 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны дотор ирүүлэх СТСХ

 

12 Наадмын комиссыг ойрын хугацаанд хуралдуулах, төсөв төлөвлөгөөгөө батлуулах Комиссын дарга
 

13

Байгууллагын удирдлагууд  гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгах  саналаа ирүүлэх ТЗУХ
 

14

Эхний хагас жилийн байдлаар шуурхай хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгавар, түүний биелэлтэд ХШҮ хийж танилцуулах ТЗУХ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.