Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2019.05.28

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

 

Хяналт тавих байгууллага

 

 

 

1

Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газар “Явуулын ажлын байр”-ыг бий болгох, хороод ЗДТГазарт иргэдэд төрийн ямар төрлийн үйлчилгээ хэрэгтэй байгаа талаархи дэлгэрэнгүй судалгааг гарган ирүүлэх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

ТЗУХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

 

 

 

 

2

Эрүүл мэндийн төв  30 хоногийн хугацаанд эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйлчилгээ, стандартыг сайжруулах, хүнд суртлыг арилгах, ажлын хариуцлага, ёс зүйд анхаарч, иргэдэд хүргэх үйлчилгээг сайжруулах, бодитой үр дүн гаргаж ажиллах НХХ,ЭМТ
 

 

 

3

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн цэвэрлэгээг тогтмолжуулах, дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагууд өөрсдийн эзэмшлийн 50 метр хүртэлх талбайд тохижилтын ажлуудыг хийх. ЗАА
 

 

 

 

 

 

 

4

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг сайтар зохион байгуулах. Иргэд, олон нийтийн амгалан тайван байдлыг хангах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулах, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайтар хангах, Авто машины зогсоолуудыг нээлттэй байлгах, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалд хяналт тавих,  Нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн иргэдийг хүндрэлгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх, Эцэг, эхчүүдэд хүүхдээ гэнэтийн осол,  эндэгдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг хүргэх. МХХ

ЦХ

ТЗА

Хороод

 

5

Дүүргийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа  ажлуудыг эрчимжүүлэх ДБҮҮХ

ХАА

 

 

6

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас тэдгээрийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаа, дүгнэлт, үйл ажиллагаандаа мөрдөж буй стандарт, төлөвлөгөөг 2019 оны 06 дугаар сарын 05-ны дотор хүргүүлж ажиллах.  

ТЗУХ

 

 

7

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг зохион байгуулах тухай” 150 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, байгууллагууд Улсын үзлэгийн бэлтгэлийг сайтар хангах ТЗУХ
 

8

Монгол Улсын Засгийн газрын 62-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.

Үүнд: 1. Засгийн газрын 62-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргаж иргэн, хуулийн этгээдэд агаарын бохирдлоос эрүүл мэндээ хамгаалах, дулааны алдагдлыг бууруулах, дулаан хангамжийн байгаль орчинд ээлтэй технологийг нэвтрүүлэх, сайжруулсан хатуу түлшийг хэрэглээг дэмжих талаар олон нийтэд чиглэсэн сургалт явуулах, сурталчилгаа хийх, зөвлөмж хүргэх.

ТЗУХ
 

9

Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу зөвшөөрөлгүй орц гарц хаасан хашааг буулгах ажлыг дуусгах ДБҮҮХ
 

 

10

Нутгийн захиргааны байгууллагын ажилтан албан хаагчдад байгууллагын үйлчилгээний соёл, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, мэргэжлийн чиг ур чадварыг дээшлүүлэх, сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулж танилцуулах ТЗУХ
 

11

2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийг дүүргийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх СТСХ
 

 

12

Байгууллагуудын “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө”-нд хяналт хийж, төлөвлөгөөг  боловсруулахад арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллах ОБХ
 

13

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 2019.05.30-ны өдөр дүүрэгт ажиллах тул   бэлтгэл ажлыг хангах ТЗУХ, бусад байгууллагууд
14 “Дөл түшиг” ХХК-ий үйл ажиллагаанд хуулийн хүрээнд хяналт шалгалт хийх ДБҮҮХ,

МХХ

 

15

Төрийн шагналаар шагнуулах иргэдийн материалыг 30-с доошгүй хоногийн өмнө бүрдүүлж өгч хэвших Бүх байгууллагууд
 

16

2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагууд зөрчлөө арилгаж ажиллах СТСХ
 

17

Дүүргийн 3-р хорооны Засаг даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр хэнийг ажиллуулах  талаар саналаа ирүүлэх Хорооны ИНХ, ДИТХ-ын төлөөлөгчид
 

 

18

“Эрдмийн баяр”-ыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан зохион байгуулалтыг сайтар хийж, хяналт тавьж ажиллах Боловсролын хэлтэс НХХ
19 Зуны цэцэрлэг ажиллуулах талаар судалж танилцуулах НХХ, СТСХ Боловсролын хэлтэс
20 Ирэх 7 хоногт Баялаг хороололд ажиллах тул бэлтгэл ажлыг хангах ЗАА
21 Жижиг зээл, төслүүдээ яаралтай хэлэлцүүлж шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах ХХҮХ НХХ
22 Мал, амьтны гаралтай халдварт  өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах ажиллах ДБҮҮХ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР