А/18 Гадна талын шатыг засварлахад хөрөнгө гаргах тухай