А/16 Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай