Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2019.02.19

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

 

Хяналт тавих байгууллага

 

1

2019 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах Гүйцэтгэл, төлөвлөгөөний гэрээ байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

ТЗУХ

СТСХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

2

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 193 дугаар тогтоолын дагуу Төрийн болон орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн газар эзэмших, ашиглах эрхийг үнэлэх ажлыг эрчимжүүлж дуусгах  

 

СТСХ

Газрын алба

 

 

 

3

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад нэмэлтээр зохицуулагч ажиллуулах, замын хөдөлгөөний хяналтыг чангатгаж ажиллах  

Замны цагдаагийн тасаг

 

4

Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, далан сувагт хамгаалалтын хайс, хашлага, тэмдэг тэмдэглэгээг хийх, бүртгэлжүүлэх, далан сувгийн цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах  

 

ЗАА

 

5

Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд “Эрсдэлгүй хороо” аяныг зохион байгуулж, дүгнэх ОБХ,

ТЗУХ,

Хороод

 

 

 

6

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Явган хүний зам, талбайг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/809 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангах, тус арга хэмжээг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж, явган зорчигчийн хөдөлгөөнд саад учруулж байгаа зөрчлийг арилгах зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллах  

 

 

Газрын алба, ЗАА

 

7

“Манай хороо-миний гудамж” аяны  удирдамж боловсруулан Удирдлагын зөвлөлийн хуралд  танилцуулах  

ЗАА

 

8

2020 онд тохиох дүүргийн 40 жилийн ойг угтан Ажлын хэсэг байгуулж, байгууллагуудаас санал,  авч  төлөвлөгөө боловсруулж, УЗХ-д танилцуулах  

ТЗУХ

9 “Малчдын зөвлөгөөн”-өөс гарсан саналыг дээд шатны байгууллагад уламжлах ажлыг зохион байгуулах ДБҮҮХ,

ТЗУХ

10 2019 оны 03 сард МУ-ын Ерөнхий сайд Багануур дүүрэгт ажиллах болсонтой холбоотой ажлын төлөвлөгөө, маршрут гаргах ТЗУХ
11 Багануур дүүргийг Мөнгөнморьт сумтай холбох хатуу хучилттай  замын трассыг ямар байдлаар хийх талаар ажлын даалгаварт тусгуулах  

ЗАА

СТСХ

12 Дүүргийн хэмжээнд баригдаагүй барилгын хашааг буулгах ажлыг 04 сарын 01-нээс  эхлүүлэх талаар захирамж гаргах, газар дээр нь үзэж, бэлтгэл ажлыг хангах Газрын алба

ДБҮҮХ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.