Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2019.02.02

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

 

Хяналт тавих байгууллага

 

 

 

1

Монгол Улсын Засгийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуралдааны 3 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжүүлж ажиллах. Байгууллагуудад танилцуулах ажлыг зохион байгуулах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

ТЗУХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

2

Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу төлөвлөгөө гарган, шилэн дансанд байршуулах замаар 2019 оны I улиралд багтаан олон нийтэд ил тод, шуурхай зохион байгуулах  

 

 

СТСХ

 

3

“Малчдын зөвлөгөөн”-ий бэлтгэл ажлыг сайтар хангаж зохион байгуулалтад анхаарах  

ДБҮҮХ

   4 “Манай хороо-миний гудамж” аяныг дүүрэгт зохион байгуулахтай холбоотой удирдамж боловсруулж удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулах, байгууллагуудад танилцуулах  

ЗАА

 

5

Өнгөрсөн онд хөрөнгө оруулалтаар хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг байгууллагуудад танилцуулах ажлыг дуусгах, иргэд болон ажилчдаас гарсан саналыг нэгтгэж удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулан эрэмбэлэх ажлыг зохион байгуулах  

 

 

ТЗУХ

6 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн иргэдийг хүндрэлгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлэх. Тээвэр зохицуулалтын алба
7 Сар шинийн өдрүүдэд инженерийн шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх. Шуурхай ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.  

 

ДБҮҮХ

8 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн Төрийн шагнал гардуулах ёслолын ажиллагааг сайтар зохион байгуулах ТЗУХ
9 Шинийн 3-ний өдөр дүүргийн хэмжээнд Төрийн  золголтыг зохион байгуулах  

ТЗУХ

10 Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгч дуусгах. ТЗУХ
11 Байгууллагын удирдлагууд ажилчдын цалингийн шатлал, нэмэгдлийн талаарх мэдээл өгч ажиллах  

ТЗУХ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.