А/05 Засаг даргын Тамгын газрын ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэхэд хөрөнгө гаргах тухай