Багануур дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажлын төлөвлөгөө