Багануур дүүргийн Дотоод аудитын албаны 2017 оны хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил

             Зөрчлийн төрөл Зөрчлийн          дүн      Зөрчилд хамаарах

байгууллага

1 Албан томилолтын баримтын бүрдэл дутуу, засвартай          1,955.0 Гүн галуутай, 194, 235-р цэцэрлэг, Ач Элбэрэл, Энэрэлт-Өлзий, Энх-Өрх
2 Анхан шатны баримтгүй, бүрдэл дутуу баримтаар гүйлгээ хийсэн  

38,047.4

 194-р, 235-р цэцэрлэг, Ач Элбэрэл, Энэрэлт-Өлзий, Энх-Өрх
3 Бараа материалын тооцооны дансанд орлого аваагүй, шууд зардлаар бүртгэсэн          8,021.6 Ач Элбэрэл, Энэрэлт-Өлзий, Энх-Өрх, Биваангирд
4 Бусад        12,710.3
5 Дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагаа сул Боловсрол цогцолбор, 125-р сургууль, Ач Элбэрэл, Энэрэлт-Өлзий, Энх-Өрх
6 Зардлыг тайлан хооронд зөрүүтэй тайлагнасан.        29,358.5 Ач Элбэрэл, Энэрэлт-Өлзий, Энх-Өрх
7 Хөрөнгө бүртгэлд авах, актлах /НИТХ-н тогтоол №66 2014, ТБОНӨТХууль/        21,404.3 Гүн галуутай, 125-р сургууль,  194-р цэцэрлэг
8 Цалин хөлс, нэмэгдэл, ээлжийн амралтын тооцоо        43,433.3  Гүн галуутай, 194-р, 235-р цэцэрлэг, Ач Элбэрэл, Энэрэлт-Өлзий, Энх-Өрх
9 Шилэн дансны мэдээлэл хугацаа хоцорч (43) байршуулсан, мэдээлээгүй (5)          5,820.2 Гүн галуутай, 125-р сургууль,  194, 235, 193-р цэцэрлэг
Зөрчлийн нийт дүн  

160,750.6

10 Хөрөнгийн тооллого, тооцоо нийлсэн акт үйлдээгүй    4,033,823.9 194, 235, 193-р цэцэрлэг, Ач Элбэрэл