Сангийн яамтай хамтран сургалт зохион байгууллаа.

Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт,эрсдэлийн удирдлагын газартай хамтран “ Дотоод аудитын тухай ойлголт”, ” Дотоод хяналт шалгалтыг байгууллагадаа хэрхэн хэрэгжүүлэх” талаар сургалтыг 10 дугаар 04-ний өдөр зохион байгуулж сургалтад 37 байгууллагын 95 албан хаагч хамрагдахаас   28 байгууллагын 72  албан хаагч амжилттай оролцлоо.