Дотоод аудитын албаны 2018 онд хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалт

Тус онд эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлалыг шинэчлэн боловсруулж Албаны даргын  2018 оны А/02 дугаар тушаалаар баталсан. Дүүргийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хамрах хүрээний  27 байгууллагуудын эрсдэлийн түвшинг 1-р улиралд үнэлэн үзэхэд  их эрсдэлтэй -10, дунд эрсдэлтэй-12, бага эрсдэлтэй -6 байгууллага байна. Эрсдэлийн ангилалаар дүгнэсэн үзүүлэлтээс түүвэрлэн их, дунд эрсдэлтэй байгууллагуудад 2018 онд дотоод аудит хийх хяналт, шалгалтын жилийн төлөвлөгөөг батлуулсан.

2018 онд хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хүснэгтээр харуулбал:

                                                                                                              /мянган төгрөгөөр/

Төлөвлөгөөт Аудитад хамрагдах хугацаа Зөрчил Зөвлөмж Хяналт шалгалтын явц
1 Энх-Өрх  ӨЭМТ 2017             6719.8        9 100 %
2 Энэрэлт- Өлзий  ӨЭМТ 2017          34673.0       21 100 %
3 Ач-Элбэрэл ӨЭМТ 2017             1376.3       22 100 %
4 Биваангирд ӨЭМТ 2017          70783.5       12 100 %
5 Эрүүл мэндийн төвийн 2017      597,283.2       13 100 %
6 131-р  цэцэрлэгийн 2018            3850.7         7 100 %
7 142-р  цэцэрлэгийн 2018             6379.1         3 100 %
8 241-р  цэцэрлэгийн 2018            8473.6          7 100 %
9 Тээвэр зохицуулалтын албаны 2018         96,297.8        10 100 %
10 Албан бус Насан туршийн боловсролын төвийн 2018            4534.8       7 100 %
11 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн 2018            9438.5      10 100 %
12 Худалдан авах ажиллагааны албаны 2018             1361.6      9 100 %
13 ЕБС, СӨБ-ийн үр дүнгийн урамшуулал, ур чадварын нэмэгдэл 2018         34,743.9      4 100 %
14 Засаг даргын Тамгын газар 2018        199,341.3     35 100 %
15 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018         52,807.7       3 100 %
16 ТЕЗ-ийн хамрах хүрээний          27 байгууллагуудын “Дотоод хяналтын нэгж”-д 2018                       –        4 100 %
17 Багануур-Ус ОНӨААТҮГ 2018                       –        3 100%
18 Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ 2018                       – 80%
Нийт   1,128,064.8       179