Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актууд­­

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд
мөрдөгдөж буй эрх зүйн актууд
 

 

Хууль тогтоомж  Батлагдсан огноо Хүчин төгөлдөр мөрдөгдсөн огноо
1 Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992.01.13 1992.02.12
2 Төрийн албаны тухай хууль 2002.06.28 2002.06.28
3 Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2017.12.07 2019.01.01
4 Авлигын эсрэг хууль 2006.07.06 2006.11.01
5 Ард нийтийн санал асуулгын тухай хууль 2016.02.05 2016.02.05
6 Архивын тухай хууль 1998.01.02 1998.01.02
7 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль 2000.01.28 2000.01.28
8 Аудитын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2015.06.19 2016.01.01
9 Боловсролын тухай хууль 2002.05.03 2002.06.03
10 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль 1995.03.30 1995.06.05
11 Газрын тухай хууль 2002.06.07 2003.01.01
12 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 1997.12.05 1998.01.19
13 Гэр бүлийн тухай хууль 1999.06.11 2017.02.01
14 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль 2016.12.22 2017.02.01
15 Жагсаал цуглаан хийх журмын тухай хууль 1994.07.07 1994.07.07
16 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль 2011.02.02 2011.02.02
17 Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль 2007.07.27 2007.07.27
18 Захиргааны ерөнхий хууль 2015.06.19 2015.07.01
19 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 2016.02.04 2016.07.01
20 Зөрчлийн тухай хууль 2015.05.11 2015.07.01
21 Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль 2017.02.09 2017.03.12
22 Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль 1995.04.17 1995.04.17
23 Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль 2018.06.21 2018.06.21
24 Концессын тухай хууль 2010.01.28 2010.03.01
25 Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль 2017.12.08 2018.06.01
26 Малын генетик нөөцийн тухай хууль 2017.12.08 2018.06.01
27 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 2011.06.16 2011.06.16
28 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль 2006.12.15 2007.01.20
29 Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 1994.07.05 1994.07.05
30 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2012.01.19 2012.05.01
31 Нийтийн сонсголын тухай хууль 2015.07.08 2016.01.01
32 Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай 2003.12.18 2003.12.18
33 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 2015.06.19 2016.01.01
34 Төсвийн тухай хууль 2011.12.23  
35 Үндэсний их баяр наадмын тухай хууль 2003.06.19 2003.06.19
36 Хог хаягдлын тухай хууль 2017.05.12  
37 Соёлын тухай хууль 1996.04.11 1996.06.15
38 Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль 2014.05.15 2014.07.01
39 Тамхины хяналтын тухай хууль 2005.07.01 2005.07.01
40 Хот суурин газрын дахин хөгжүүлэх тухай хууль 2015.06.26 2015.06.26
41 Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль 1993.12.20 1994.04.01
42 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль 2015.11.26 2016.01.01
43 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль 2016.02.05 2016.02.05
44 Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999.05.14 1999.07.01
45 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 2008.05.22 2008.05.22
46 Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль 2010.04.16 2011.01.01
47 Хувь хүний нууцын тухай хууль 1995.04.21 1995.07.01
48 Шилэн дансны тухай хууль 2014.07.01 2015.01.01
49 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996.05.27 1996.10.01
50 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 2005.12.01 2006.02.01
51 Барилгын тухай хууль 2016.02.05 2016.02.05
52 ХСУХАТАГ хууль 2011.10.05 2011.10.05
53 Нийгмийн даатгалын тухай хууль 1994.05.31 1994.05.31
54 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль 1994.06.07 1994.06.07
55 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль 1994.06.07 1994.06.07
56 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хууль  1994.07.05 1994.07.05
57 Ахмад настны тухай хууль 2017.01.26 2017.07.01
58 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль 2016.02.05 2016.02.05
УИХ-ЫН ТОГТООЛ
1 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай Дугаар 40 1996.05.26
2 Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах Дугаар 14 2014.10.07
3 “Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн  маягт,

түүнийг бүртгэх, хадгалах журам батлах

тухай”

 

Дугаар 34 2012.05.09
  Засгийн газрын тогтоол      
1 Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт- шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг журам   Дугаар 89  

2017.03.15

2 Дүрэм батлах тухай /Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм/ Дугаар 288 2010.11.10
3 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм Дугаар 269  
4 Ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай /НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүдийг 2016-2019 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө/ Дугаар 204 2016.04.11
5 Аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, савлах, түр байршуулах, аюулгүй болгох, хадгалах, устгах журам Дугаар 116 2018.05.02
6 Төрийн албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам Дугаар 62 2011.03.02
7 Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 67 2005.04.01
7 Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд хяналт тавих журам Дугаар 191 2013.05.25
8 Согтууруулах ундааг хураах, шинжилгээ хийх, улсын орлого болгож борлуулах журам Дугаар 238 2005.11.30
9 Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Дугаар 04 2016.04.20
10 Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай Дугаар 52 2015.02.09
11 Журам батлах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл, санхүүгийн дэмжлэголгох тухай  

 

Дугаар 375

 

 

2011.12.28

12 Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай Дугаар 96 1995.06.14
13 Цалин нэмэгдэл тогтоох, хөнгөлөлт эдлүүлэх, ажилласан жилд оруулж тооцох тухай А/83. А/44 2014.04.15
14 Заавар, журам батлах тухай /Ээлжийн амралт олгох журам/ Дугаар 166 2000.06.14
15 Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам Дугаар 111 2017.04.12
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫНУлсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны тогтоол
1 Албан тушаалтын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам батлах тухай Тогтоол

05

 

2012.04.25

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол
1 Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн  эд хөрөнгийн хөдөлгөөн, түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам Дугаар 66 2014.05.05
2 “Хөрөнгө гаргах тухай” Дугаар 134 2015
3 Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам Дугаар 07 2014
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол
1 Журам батлах тухай Дугаар 134 2012.11.01
   Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
1 Нийслэлийн өөрөө удирдах байгууллага болон Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын шийдвэрийн нэгдсэн санг хөтлөн эрхлэх журам Дугаар А/237 2014.04.04
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын ажил хүлээлцэх журам Дугаар А/633 2015.07.29
3 Байгууллагын архивын үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардлага, хадгалалтын горимыг тогтоож мөрдүүлэх журам Дугаар

А/172

2015.03.06
4 Архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын нийтлэг журам Дугаар А/177 2015.03.06
5 Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам Дугаар А/252 2017.04.24
                 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ
1 Хот тосгоны төлөвлөлт барилгажилтын  норм дүрэм Тушаал 134 2004.07.01
2 Барилгын орчны тохижилт ажлын норм дүрэм Тушаал

181

2012.06.13
ХХҮАХҮ САЙДЫН ТУШААЛ
1 ЖДҮ хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай хөнгөлөлттэй  зээлийн журам Дугаар

А/76

2017
       
МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
1 Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам Тушаал 138 2018.12.31
2 Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Дугаар 301 2018.12.27
3 Төрийн бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах орон нийтийн хөрөнгийн сангийн үйл ажиллагааны журам Тушаал 228 2018.09.12
4 Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт тайлагналтын журам Тушаал

415

2016.02.05
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
1 Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүртгэх, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааны журам Тушаал 196 2012.10.11
АРХИВЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 
1 Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар Дугаар 66 2016.07.07
БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ДҮРЭМ, ЖУРАМ
1 Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм   2019
 

  2

Засаг даргын Тамгын газрын дотоод журам батлах тухай А/71 2018.12.17
 3 Дүүргийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны журам   2019.01.10
4 Засаг даргын дэргэдэх худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн дүрэм А/29 2018.01.31

Leave a Reply