А/59 Лавлагаа үйлчилгээний нэг цэгийн нээлтэнд хөрөнгө гаргах тухай