Даатгуулагч (иргэн)-ий хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ хугацааны тухай

Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалт 70 буюу түүнээс дээш хувиар тогтоогдсон бол хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсанд, 50-69 хувиар тогтоогдсон бол хөдөлмөрийн чадвараа хагас алдсанд тус тус тооцдог. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу.

https://www.mohs.mn/uploads/files/9a958eb27273e0bcfb0bd380b01336c7.pdf?fbclid=IwAR08PEwTY6YqQdC6dQlPCfTcK2egT7VaEXiFnNTm9k7k-Yt-3avYEMxNRUo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.