Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.09.24

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
1 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг дуусгах, иргэдэд зөв  мэдээллийг өгч ажиллах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

ОБХ

Холбогдох байгууллагууд

 

ЗДТГ

2 ОУ-ын ахмадын өдрийг тэмдэглэх  бэлтгэлийг  хангаж,  сайтар зохион байгуулах  

Холбогдох байгууллагууд

 

НХХ

3 Багш нарын баярыг Спорт хорооны зааланд  зохион байгуулахаар төлөвлөн,  бэлтгэлийг  хангах  

Боловсролын хэлтэс

 

НХХ

4 ААНБ-ууд 10 сарын 01-нд дулаан авахад бэлтгэлээ хангах Бүх байгууллагууд ЗАА
5 Нүүрсний тээвэр эхэлсэнтэй холбогдуулан хамтарсан хяналт шалгалт хийх ЦХ, Багануур ХК ЗАА
6 Оюуны эрин цогцолбор сургуулийн тусгай зөвшөөрлийг авах Боловсролын хэлтэс НХХ
7 Залуучуудын чуулганы бэлтгэл ажлыг хангах НХХ,ГБХЗХХ ЗДТГ
8 Математикийн олимпиадын бэлтгэл ажлыг хангах НХХ, Боловсролын хэлтэс ЗДТГ