А/34 Тамга, тэмдэг түших, хэвлэмэл хуудас хариуцах ажилтныг томилох тухай