А/28 Эд хөрөнгийн тооллого хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай