Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр

Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

2018.04.25

 

 

Товч агуулга

 

Хугацаа

 

Хариуцах байгууллага

Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
1 Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа  томоохон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын  орц, гарц чөлөөлөх аваарын шат,  хаалга нээх зэрэг   галын аюулгүй байдлыг хангах  ажилд хяналт тавьж ажиллах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Газрын алба,

ОБХ

 

ЗДТГ
 2 Их цэвэрлэгээ хангалтгүй хийсэн ААН-үүдийн нэрсийг гаргаж танилцуулах,  цэвэрлэгээг цаашид тогтмолжуулахад анхаарч ажиллах ЗАА,Хороод ДБҮҮХ
 3 Шүлхийн вакцинжуулалтад бүх малыг хамруулахад анхаарах ОБХ, МХХ, Хороод ДБҮҮХ
4 Хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эрчимжүүлэх СТСХ ЗДО
5 “Багануур цахилгаан станц” төсөлтэй холбоотой асуудлаар мэргэжлийн байгууллагууд өөр өөрсдийн чиглэлээр  эрсдлийн үнэлгээг хийж 05 сарын 20-ны дотор ирүүлэх Багануур ХК, Дулааны станц ТӨХК, ЦХ ДБҮҮХ
 6 Сургууль, цэцэрлэгт хамрагдахгүй байгаа хүүхдийн судалгааг нарийвчилж гаргах ГБХЗХХ, Хороод НХХ
7 Улаан ухаа хэсэгт газар олголтыг хэрхэх талаар танилцуулах Газрын алба ЗДТГ
8 Суурьшлын бүсүүдэд цахилгаан татах зураг төсөв байгаа эсэх, шинээр хаана хаана цахилгаан татах талаар судалгааг гаргаж ирүүлэх Газрын алба, БЗӨБЦТС ТӨХК ДБҮҮХ
9

 

5-р сард Хүүхдийн эрүүл мэнд, гэмт хэрэг, хүчирхийллийн чиглэлээр 2 томоохон ажил хийх энэ чиглэлээр холбогдох байгууллагууд илтгэл тавих  

ХГБЗХХ

 

НХХ

Leave a Reply