ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХУВААРЬ