СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Монгол Улсын Төрийн болон “Албаны нууцын тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд энэхүү хуулийн үзэл баримтлал, онцлог түүнтэй танилцах, нууц мэдээллийг ил болгох, нууцын албан хэрэг хөтлөлтийн талаар Тагнуулын Ерөнхий Газрын Төрийн нууцын хэлтсээс дүүргийн Төрийн байгууллагын албан хаагчдад сургалт явууллаа.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.