А/69 Дүүргийн танилцуулга хийлгэхэд зориулж хөрөнгө гаргах тухай