А/59 Эд хөрөнгийн тооллого хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай