Багануур дүүргийн 47 байгууллагын архивын баримтад нэгдсэн тооллого явуулсан тухай

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ  ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ИЛТГЭХ ХУУДАС

 Багануур дүүргийн 47 байгууллагын   архивын баримтад нэгдсэн тооллого явуулсан тухай

2017 оны 10 дугаар сарын 25                                                 Багануур дүүрэг

 1.Нийслэлийн засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/688 тоот захирамжийг үндэслэн Багануур дүүргийн Засаг даргын А/354 дугаар захирамжаар архивын нэгдсэн тооллого явуулах үүрэг бүхий салбар комиссыг 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж,   байгууллагуудын тооллогын комиссын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж,  мэргэжил арга зүйгээр ханган ажилласан.

Ажлын хэсгийн ахлагчаар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга П.Баттүшиг,  гишүүдэд   Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Б.Туяа, ТЗУХ-н мэдээллийн технологи, дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Пүрэвсүрэн, ТЗУХ-н хороо,  иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Цогзолмаа, ИТХ-ын архивын эрхлэгч, аж ахуйн нярав Ө.Мөнхбаяр, Боловсролын хэлтсийн статистик мэдээ, хяналт шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн О.Цэрэнбат, нарийн бичгийн дарга ТЗУХ-н архив, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Түвшинжаргал нар томилогдон 2017 оны 9-р сарын 18-наас 10-р сарын 25-ны өдрүүдэд  тооллогын ажлыг зохион байгууллаа.

Архивын баримтад нэгдсэн тоолого явуулах  арга
зүйн гарын авлагыг   47 байгууллагад хүргүүлэхийн зэрэгцээ   тооллогын ажлыг хэрхэн зохион байгуулах талаар сургалтыг  45 байгууллагын архив хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зохион байгууллаа.

     2.1  Дүүргийн дэргэдэх 46 байгууллагын баримтын нэгдсэн дүн мэдээ

Байгууллагуудын нэр Цаасан суурьт Тусгай төрлийн
Байнга 70 жил Түр Зураг төслийн баримтын бүртгэл Дүрс бичлэгийн баримтын бүртгэл Цахим гэрэл зургийн баримтын бүртгэл Гэрэл зургийн цомгийн бүртгэл
1 Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 403 80 259 0 2 0 2
2  Захирагчийн ажлын алба 37 5 20 0 0 0 0
3 Татварын хэлтэс 56 69 894 0 0 0 0
4 Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэс 118 646 678 0 0 0 0
5 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс 204 70 2323 2 0 65 0
6 Худалдан авах ажиллагааны алба 118 20 175 0 0 10 0
7 Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 13 61 72 0 2 0 107
8 Газрын алба 267 0 14 0 8 0 0
9 Дотоод аудитын алба 42 9 99 0 0 0 0
10 НЗӨСТ 212 124 343 0 1 0 4
11 Статистикийн хэлтэс 56 12 53 0 0 0 0
12 Онцгой байдлын хэлтэс 265 90 321 3 9 0 0
13 Эрүүл мэндийн  төв 95 248 805 0 0 0 0
14 ҮТП ОНӨТҮГ 37 0 12 0 1 8 0
15 Автожим ОНӨААТҮГ 110 23 524 3 0 0 0
16 Багануур-Ус ОНӨААТҮГ 269 51 1261 6 11 0 0
17 Албан бус насан туршийн боловсролын төв 87 13 189 0 0 0 0
18 Гэр бүл , хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс 98 86 7 0 0 0 0
19 Соёлын ордон 51 44 153 14 0 0 0
20 Биеийн тамир, спорт хороо 125 9 59 0 0 0 0
21 Усан спорт боулингийн төв 63 18 72 0 0 0 0
22 Ахмадын хороо 37 37 74 0 0 0 0
23  Улаан загалмайн хороо 124 22 135 0 0 0 0
24 Боловсролын хэлтэс 51 33 55 0 0 0 0
25 “Гүн галуутай” цогцолбор сургууль 44 55 2140 0 0 0 0
26 Боловсрол цогцолбор сургууль 219 279 6348 2 0 0 5
27 125-р сургууль 24 12 256 0 0 0 0
28 131-р цэцэрлэг 190 47 154 0 0 0 0
29 132-р цэцэрлэг 158 38 139 0 0 0 18
30 138-р цэцэрлэг 124 25 152 0 0 0 8
31 139-р цэцэрлэг 124 45 147 0 0 0 0
32 142-р цэцэрлэг 125 41 182 0 0 0 0
33 194-р цэцэрлэг 30 6 67 1 0 0 0
34 193-р цэцэрлэг 14 6 37 0 0 0 0
35 235-р цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0
36 241-р цэцэрлэг 9 1 10 1 0 0 0
37 1-р хороо 14 0 154 0 0 0 0
38 2-р хороо 23 25 121 0 0 0 0
39 3-р хороо 13 21 129 0 0 0 0
40 4-р хороо 17 44 125 0 0 0 0
41 5-р хороо 37 9 79 0 0 0 0
42 1-р хорооны ИНХ 49 0 0 0 0 0 0
43 2-р хорооны ИНХ 21 0 0 0 0 0 0
44 3-р хорооны ИНХ 36 0 0 0 0 0 0
45 4-р хорооны ИНХ 38 0 0 0 0 0 0
46 5-р хорооны ИНХ 40 0 0 0 0 0 0
Нийт 4287 2424 18837 32 34 83 144

Нийт цаасан суурьт  байнга хадгалах  4287, 70 жил хадгалах 2424, түр хадгалах 18837 баримт,  тусгай төрлийн: зураг төслийн баримт 32,  дүрс бичлэгийн баримт 34, цахим  гэрэл зургийн баримтын бүртгэл 83,  гэрэл зургийн цомгийн бүртгэл 144 нийт 25841 баримт  тоологдсон байна.

2.2  Архивын байр, хадгалалтын хэрэгслийн мэдээ:

Нийт 47 байгууллагаас шаардлага хангасан архивын  өрөө, тоног төхөөрөмжтэй 12,  цаашид тохижуулах шаардлагатай 21,  архивын өрөөгүй баримтаа сейфэнд  хадгалдаг 9,  шүүгээнд  хадгалдаг 5 байгууллага байна.

2.3. Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын цаасан суурьтай баримтын мэдээ:

Хадгаламжийн нэгжийн бүртгэлийн нэр Хадгаламжийн нэгжийн бүртгэлийн оны хязгаар Хадгаламжийн нэгжийн тоо
1 Байнга 1978-2016 781
2 70 жил 1985-2016 111
3 Түр 2003-2016 891

Нийт  1783 баримтын тооллого хийсэн байна.

2.4 Дүүргийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн байгууллагуудын баримтын дүн мэдээ

Хөмрөг үүсгэгч байгууллага Хөмрөгийн дугаар Он цагийн хязгаар Баримтын тоо
1 Багануур дүүргийн  Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал 01 1978-1992 77
2 Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 02 1978-2016 781
3 1-р хороо 03 2003-2013 29
4 2-р хороо 04 1998-2013 41
5 3-р хороо 05 2005-2014 30
6 4-р хороо 06 2004-2013 50
7 Боловсролын хэлтэс 07 1992-2011 49
8 Татварын хэлтэс 08 1992-2011 95
9 Соёлын ордон 09 1985-2011 80
10 Биеийн тамир спорт хороо 10 1983-2011 65
Нийт 10 1978-2014 1297
  1. Илэрсэн зөрчил дутагдал, авсан арга хэмжээ:

 Засаг даргын Тамгын газар, Газрын алба, Соёлын ордон, Нийслэлийн Зооноз өвчин судлалын төв,  131-р цэцэрлэг, 132-р цэцэрлэг, 194-р цэцэрлэг,   142-р цэцэрлэг зэрэг 8 байгууллагын тооллогын явцад  байнга хадгалах хадгаламжийн нэгжийг 250 хуудаснаас хэтрүүлэн үдсэнийг  хэд хэдэн боть болгож үдэх, хавтас солих,  хуудсыг дугаарлаагүй, нүүр бичилтэнд эхэлсэн, дууссан огноо, хуудасны тоог зохиомлоор бичсэн, дотоод товьёг, ашиглалтын хуудас байхгүй, нүүр бичилт хийгээгүй зэрэг зөрчлүүд илэрсэн тул баримтын техник боловсруулалт хийж, бүртгэлүүдийг шинэчлэн гаргаад байна.

Эрүүл мэндийн төв: 1986-1989 оны цалингийн баримтууд зөөлөн цаастай байсан учир элэгдэлд орсон баримтуудыг сэлбэн засч 1986-1988 оны цалингийн баримтуудаас  дутагдсан саруудын баримтыг олж илрүүллээ.

Боловсрол цогцолбор сургууль: 2013 онд 1981-2003 хүртэлх 70  жил хадгалах цалингийн баримтаас цалингийн тооцооны хүснэгт ялгах ажил хийгдсэн. Ялгалт хийгдсэн цалингийн тооцооны хүснэгтэд дахин нягтлан шалгалт хийж, элэгдэлд орж урагдаж, ноорсон баримтуудыг сэлбэж засах, хуудсыг дугаарлаж  дотоод товьёг хийх,   баталгааны хуудас бичих зэргээр  дахин техник боловсруулалт  хийгдэж байна.

4-р хороо: Тус хороо нь архивын өрөөгүй байсан ба хорооны ажлын  алба өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан хорооны  цагдаагийн  хэсгийн байрны арын өрөөг ашиглан архивын өрөө болгон тохижуулж,  архивын баримтын хадгалалтын чийг, дулаан гэрэл, ариун цэврийн эрүүл ахуйн болон хамгаалалтын тохиромжтой нөхцлийг бүрдүүлээд байна.  Тооллогоор 2000 оноос хойш архивлагдаагүй байсан мал тооллого,  тэжээвэр амьтадын судалгаа, хэсгийн ахлагч нарын цагийн бүртгэл,  тайлан төлөвлөгөө гэх мэт баримтуудыг цэгцлэн үдэж стандартын дагуу архивласан  байв.

Усан спорт боулингийн төв: Байгууллагын архивын баримтын нэгдсэн тооллогоор санхүүгийн холбогдолтой 21, бусад 2, нийт 23  хадгаламжийн нэгж дутсан зөрчил илэрсэн ба  тус төвийн захирлын 2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн  А/27 дугаар /”Архивын баримт эрж сурвалжлах тухай”/ захирамжийн дагуу дутсан хадгаламжийн нэгжийг эрж хайх  ажлыг эхлүүлсэн ба санхүүгийн холбогдолтой 8, боловсон хүчний холбогдолтой 1 хадгаламжийн нэгжийг олж нөхөн бүрдүүлж, 14 хадгаламжийн нэгжийг эрж хайх ажлыг үргэлжлүүлэн явуулж байна. Архивын баримтын тооллогоор 110 хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл явснаас олон оны баримтыг нэг хавтас болгон үдсэн, хуудас дугаарлаагүй,  буруу дугаарласан, хадгаламжийн нэгжийн  гарчгийг буруу бичсэн, архивын нүүр хуудсанд дардас тэмдэг дараагүй,  ашиглалтын хуудас,  баталгааны хуудас хийгдээгүй гэх мэт зөрчилтэй байсан хадгаламжийн нэгжүүдийн зөрчлийг арилган 153 хадгаламжийн нэгж болгон залруулга хийж, стандартын дагуу архивласан.

194 –р цэцэрлэг: 2014, 2016 оны зарим баримтын хуудасны тоо зөрсөн, архивын баримт задгай тавиурт байсныг заавар зөвлөгөө өгч   тусгай өрөө гаргуулж, баримтыг дахин шалгаж,  дугаарлаад архивт хийх ажлыг зохион байгууллаа.

  1. Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал, ББНШК-ын шийдвэр, үйл ажиллагаа.

– Бүх байгууллагуудын баримт бичиг нягтлан шалгах комссын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах

– Архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж буй цаасан суурьтай баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх буюу цахим хувь үйлдэх ажлыг эхлүүлэх шаардлагатай байна.

Баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлснээр хосгүй үнэт, нэн үнэт, ховор нандин баримт болон байнга ашиглагддаг, хэрэгцээ ихтэй эх баримтуудын тоо бүртгэл, эрэлт хайлт, ашиглалтын үйл ажиллагааг хөнгөн шуурхай болгох, эх баримтыг ашиглалтаас чөлөөлж, хадгалалт, хамгаалалт сайжрах боломжтой  юм. 

  1. Хяналтын тооллогын талаар:

Дүүргийн  салбар комиссын гишүүд  хяналтын тооллогыг Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, 138-р цэцэрлэг, Багануур –Ус ОНӨААТҮГ-т 2017 оны 10-р сарын 17-ны өдөр  зохион байгууллаа.

Байгууллагын нэр Авбал зохих оноо Авсан оноо Үнэлгээ
1 Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс 100 92 Бүрэн хангалттай
2 Багануур-ус ОНӨААТҮГ 100 71 Хангалттай
3 138-р цэцэрлэг 100 86 Хангалттай

 

 

 

                                   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Багануур дүүрэг ЗДТГ

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.