НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРГЭДЭЭС ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРГЭДЭЭС                                                 ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ    ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ                          http://bnd.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2018/01/өргөдөл-гомдлыг-шийдвэрлэх-журам.pdf