2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2017  оны 11 дүгээр  сарын 28-ний өдрийн дүүргийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр

 Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Төсвийн  тодотгол хийхтэй холбогдуулан  материалаа бэлдэх, мөн  дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, 2018 оны үндсэн чиглэлийн төсөл,  Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, 2018 оны төсвийн төслийг хурлаар хэлэлцүүлэхэд бэлдэх 14 ТЗУХ

Байгууллагууд

ЗДТГ
2 ДИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар  “Оны тэргүүний байгууллага, иргэнийг шалгаруулах   журам”-д  өөрчлөлт орсон тул  байгууллагуудад хүргүүлж, журмын дагуу материал хүлээн авах 14 БААН ТЗУХ
3 Дүүргийн хэмжээнд мал тооллогын ажлын сайтар зохион байгуулах 14 Статистикийн хэлтэс, хороод ЗДТГ
4 ДИТХ-ар батлагдсан “Оюунлаг хүүхэд” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд холбогдох  байгууллагууд  төлөвлөгөө гарган ажиллах 14 Холбогдох байгууллагууд хороод ЦХ НХХ
5 Хог ачилтад анхаарч ажиллах 14 Автожим ОНӨААТҮГ ЗАА
6 Байгууллагууд 2017 онд  хийсэн томоохон,  онцлог ажлуудынхаа талаар зурагтай тайлан ирүүлэх 14 ТЗУХ ЗДТГ
7 Шилдэг тохижилттой гудамж, орц шалгаруулах болзолт уралдааны удирдамж боловсруулах 14 ЗАА

ДБҮҮХ

ЗДТГ
8 Тусгай зөвшөөрөл болон техникийн нөхцөл олгодог байгууллагын удирдлагуудыг хамруулан уулзалт, ярилцлага зохион байгуулах 14 ДБҮҮХ ЗДО
9 Байгууллагуудын шинэ жил тэмдэглэх  хуваарийг татан авч, эргүүл жижүүр ажиллуулах 14 БААН,  ЦХ ЗДТГ
10 Төв замыг гэрлэн чимэглэлээр чимэх,  байгууллагууд  ойр орчмоо чимэх 14 Автожим ОНӨААТҮГ ЗДО
12 Байгууллагын удирдлагууд дүүрэг, орон нутгийнхаа өнгө үзэмжийг сайжруулах чиглэлээр санаачлагатай ажиллаж, 2018 оны үндсэн чиглэлд  1 байгууллага-1 ажил  тусгах 14 ТЗУХ ЗДТГ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.