2017 онд дүүрэгт хийгдсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлууд

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 943,0 сая₮, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 285.3 сая₮, дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар 119.2 сая₮, Тайваний Хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангийн төслөөр 45.8 сая₮, Концепссийн гэрээгээр 2.2 тэрбум нийтдээ Багануур дүүрэгт 2017 онд 3,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдлээ.
Нийслэлийн хөрөнгөөр:
• Барилгын ажил- 1
• Дээврийн засварын ажил-3
• Авто замын ажил: – Хурд сааруулагч 7 байршилд
– Замын босоо тэмдэг -61 ш, хэвтээ тэмдэг -34 ш
– Шинэ авто зогсоол – 4 байршил
– Авто зогсоолын өргөтгөл – 7 байршил
– Шинэ авто зам – 2 байршил
– Сайжруулсан шороон зам – 1 байршил
– Замын нөхөөс – 47 байршил
• Цахилгааны ажил – 2
• Сантехникийн ажил – 1
• Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил – 1-р хороо /компьютер, принтер, проектер, ширээ сандал/
4-р хороо компьютер, принтер, номын шүүгээ, ширээ сандал
241-р цэцэрлэг /компьютер, принтер, проектер, тоглоом/
Цагдаагийн хэлтэс /ширээ сандал/
• Засварын ажил – 1 /Онцгой байдал хэлтэст/
• Зураг тасвийн ажил – 3

Дүүрэг болон ОНХС-ын хөрөнгөөр:
• Барилгын ажил – 1
• Тохижилтын ажил -1
• Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил – Хөгжмийн техник аппаратур – 1 /ЗДТГ-ын 219 тоот/
– Хяналтын камер – 4 байгууллага
– компьютер, архивын тавиур г.м – 5 байгууллагад
• Зураг төсвийн ажил – 1

Бусад хөрөнгө оруулалтаар:
• Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангийн төслөөр -1 ажил
• Концессийн гэрээгээр – 1 ажил тус тус хийгдлээ.