160-180 айл өрх цахилгаан эрчим хүчээр хангагдах боломжтой болно.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх 100,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны амины орон сууцны цахилгааны ажлын гүйцэтгэгчээр “ Багануур Энерги “ ХХК шалгаран ажлаа эхлээд байна. Тус ажил нь 9 дүгээр сарын 20–ны өдрөөс нэг сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэх юм.